Class TimeoutConfig.BuilderBase.TimeoutConfigImpl

java.lang.Object
io.helidon.faulttolerance.TimeoutConfig.BuilderBase.TimeoutConfigImpl
All Implemented Interfaces:
Prototype.Api, Prototype.Factory<Timeout>, TimeoutConfig, Supplier<Timeout>
Enclosing class:
TimeoutConfig.BuilderBase<BUILDER extends TimeoutConfig.BuilderBase<BUILDER,PROTOTYPE>,PROTOTYPE extends TimeoutConfig>

protected static class TimeoutConfig.BuilderBase.TimeoutConfigImpl extends Object implements TimeoutConfig, Supplier<Timeout>
Generated implementation of the prototype, can be extended by descendant prototype implementations.