Class DelegatingTransactionSynchronizationRegistry